Stats
Camiões Aspirador
Observações
Description :
  •  DISAB
Moteur :
  •  420 ch (309 kW)
  •  diesel
Essieux :
  •  3
  •  6x2
  •  essieu relevable
Freins :
  •  abd
  •  système abs
Cabine :
  •  ordinateur de bord
  •  climatisation
  •  sièges à suspension pneumatique
  •  autoradio
  •  tachygraphe
  •  vitres électriques
  •  rétroviseurs électriques
  •  phares supplémentaires
  •  toit ouvrant
  •  klaxons
  •  ailerons
  •  phares antibrouillards
  •  pare-soleil
Équipement supplémentaire :
  •  blocage du différentiel
État :
  •  d''occasion


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information afficher les coordonnées
Scania DISAB Saugbagger vacuum cleaner excavator suction powders
year of production 2004
VIDEOafficher les coordonnées
It is used for industrial cleaning, using a suction excavator, you can remove a large amount of materials in silos, tanks and halls.
It is applicable in the following areas:
cleaning tanks and silos from accumulated medium,
cleaning tanks, sedimentation tanks from sludge and sludge,
cleaning filtration chambers, pumping stations, from accumulated sludge
cleaning of open and closed surfaces, e.g. ducts, boilers, silos,
industrial equipment and machines of filtration chambers and separators
* Tank with a capacity of 11 m3
* Hydraulic swivel arm
* High pressure pump
* Remote control
* Tank lined with a sliding piston
* Suction hose diameter 330 mm
* Steering axle
* Rear view camera
* Central lubrication of the body
The device can be used for renovation of sewage systems without the risk of damage to underground installations. A traditional excavator can damage them. Sometimes it is necessary to manually remove the soil with shovels. Meanwhile, the excavator sucks the soil between pipes and cables, pulling even large stones without damaging any installations.
Below are some examples of suction excavator applications:
- removal, replacement of filtration deposits, gravel, sand, activated carbon, catalytic deposits, etc.
- disposal of used chemical catalysts
- removal of accumulated medium from tanks and silos
- cleaning of tanks, settling tanks from remaining silt and sediments
- cleaning filtration chambers, pumping stations, from accumulated sludge
- cleaning open and closed surfaces, e.g. ducts, silo boilers, industrial equipment.
- removal of railway ballast
- excavations in hard-to-reach places
- excavations in places where we have a problem with high density of all installations and fear of damage
The suction excavator is able to significantly reduce the time it takes to remove
all kinds of materials in places where it is not possible
use of other mechanical devices.
For search engine
replacement of filter beds, industrial cleaning, industrial vacuuming, soil suction, coal replacement, mining, filter emptying, crushed stone removal, stone removal, pen replacement, gravel replacement, material suction, sludge removal, tank cleaning, filter cleaning, material removal, removal deposits, coal removal, garbage removal, garbage truck
A CAR IN EXCELLENT TECHNICAL CONDITION!
VISUALLY PRESENTED!
IN PERFECT CONDITION!
100% NO ACCIDENT!
POSSIBILITY OF LOAN or LEASING
- we handle loan and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first payment
- and newly opened companies
- and also clients registered in KRD and BIG
MORE INFORMATION AT NO.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viberafficher les coordonnées (POL)
WARNING.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer within the meaning of art. 66, § 1. of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or obsolete announcement

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information afficher les coordonnées
Scania DISAB Saugbagger odkurzacz koparka ssąca substancje sypkie
rok produkcji 2004
VIDEOafficher les coordonnées
Wykorzystywany jest do czyszczenia przemysłowego, za pomocą koparki ssącej można usuwanać dużę ilości materiałów zalegających w silosach, zbiornikach i halach.
Ma zastosowanie w następujących obszarach:
czyszczenie zbiorników i silosów z nagromadzonego medium,
czyszczenie zbiorników, osadników z zalegających mułów i osadów,
czyszczenie komór filtracyjnych, przepompowni, z nagromadzonych szlamów
czyszczenie powierzchni otwartych i zamkniętych np. kanałów, kotłów, silosów,
urządzeń przemysłowych i maszyn komór filtracyjnych oraz separatorów
* Zbiornik o pojemność 11 m3
* Hydrauliczne ramię obrotowe
* Pompa wysokociśnieniowa
* Pilot zdalnego sterowania
* Zbiornik kiprowany z przesuwnym tłokiem
* Średnica węża ssącego 330 mm
* Os skrętna
* Kamera cofania
* Centralne smarowanie nadwozia
Urządzenie może być wykorzystywane przy remontach kanalizacji bez ryzyka uszkodzenia instalacji podziemnych. Tradycyjna koparka może je uszkodzić. Niekiedy konieczne okazuje się ręczne wybieranie ziemi łopatami. Tymczasem koparka wysysa ziemię spomiędzy rur i kabli, wciągając nawet spore kamienie przy tym nie uszkadzając żadnych instalacji.
Poniżej kolejne przykłady zastosowań koparki ssącej:
- usuwanie, wymiana złóż filtracyjnych, żwiru, piasku, węgla aktywnego, złóż katalitycznych itp.
- usuwanie zużytych katalizatorów chemicznych
- usuwanie ze zbiorników i silosów nagromadzonego medium
- czyszczenie zbiorników, osadników z zalegających mułów i osadów
- czyszczenie komór filtracyjnych, przepompowni, z nagromadzonych szlamów
- czyszczenie powierzchni otwartych i zamkniętych np. kanałów, kotłów silosów, urządzeń przemysłowych.
- usuwanie tłucznia kolejowego
- wykopy w trudno dostępnych miejscach
- wykopy w miejscach gdzie mamy problem z dużym zagęszczeniem wszelkich instalacji i obawą ich uszkodzenia
Koparka ssące jest w stanie znacznie skrócić czas potrzebny do usunięcia
wszelkiego rodzaju materiałów, znajdujących się w miejscach gdzie nie jest możliwe
zastosowanie innych urządzeń mechanicznych.
Dla wyszukiwarki
wymiana złóż filtracyjnych, czyszczenie przemysłowe, odkurzanie przemysłowe, wysysanie ziemi, wymiana węgla, wydobycie złoża, opróżniania filtrów, usuwanie tłucznia, odkurzanie kamieni, wymiana pisaku, wymiana żwiru, odsysanie materiału, usuwanie szlamu, czyszczenie zbiorników, czyszczenie filtrów, usuwanie materiałów, usuwanie złóż, usuwanie węgli, usuwanie śmieci, śmieciarka
SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!
MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viberafficher les coordonnées (POL)
UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

В связи с COVID-19, мы доставим автомобиль по указанному адресу в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ, более подробная информация afficher les coordonnées
Scania DISAB Saugbagger пылесос для экскаватора всасывания порошков
год выпуска 2004
VIDEOafficher les coordonnées
Он используется для промышленной очистки, используя всасывающий экскаватор, вы можете удалить большое количество материалов в бункерах, резервуарах и залах.
Это применимо в следующих областях:
очистка резервуаров и силосов от накопленной среды,
очистка резервуаров, отстойников от шлама и шлама,
очистка фильтровальных камер, насосных станций от накопленного ила
очистка открытых и закрытых поверхностей, например, воздуховодов, котлов, силосов,
промышленное оборудование и машины фильтровальных камер и сепараторов
* Бак вместимостью 11 м3
* Гидравлический поворотный рычаг
* Насос высокого давления
* Пульт дистанционного управления
* Бак облицован скользящим поршнем
* Диаметр всасывающего шланга 330 мм
* Рулевая ось
* Камера заднего вида
* Центральная смазка кузова
Устройство может быть использовано для обновления канализационных систем без риска повреждения подземных сооружений. Традиционный экскаватор может повредить их. Иногда необходимо вручную удалить почву лопатами. Между тем, экскаватор засасывает почву между трубами и кабелями, вытягивая даже крупные камни, не повреждая никаких установок.
Ниже приведены некоторые примеры применения всасывающего экскаватора:
- удаление, замена фильтрационных отложений, гравия, песка, активированного угля, каталитических отложений и др.
- утилизация отработанных химических катализаторов
- удаление скопившейся среды из резервуаров и бункеров
- очистка резервуаров, отстойников от остатков ила и отложений
- очистка фильтрационных камер, насосных станций от накопленного ила
- очистка открытых и закрытых поверхностей, например, воздуховодов, силосных котлов, промышленного оборудования.
- удаление железнодорожного балласта
- раскопки в труднодоступных местах
- раскопки в местах, где у нас есть проблемы с высокой плотностью всех установок и опасения повреждения
Всасывающий экскаватор способен значительно сократить время, необходимое для удаления
все виды материалов в местах, где это невозможно
использование других механических устройств.
Для поисковика
замена фильтрующих слоев, промышленная очистка, промышленное вакуумирование, всасывание грунта, замена угля, добыча полезных ископаемых, удаление фильтра, удаление щебня, удаление камня, замена ручки, замена гравия, всасывание материала, удаление осадка, очистка резервуара, очистка фильтра, удаление материала, удаление отложения, вывоз угля, вывоз мусора, мусоровоз
АВТОМОБИЛЬ В ОТЛИЧНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ!
ВИЗУАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕНО!
В идеальном состоянии!
100% без происшествий!
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЙМА И ЛИЗИНГА
- мы выполняем кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого платежа
- и вновь открытые компании
- а также клиенты, зарегистрированные в KRD и BIG
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ НЕТ.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viberafficher les coordonnées (POL)
Примечание.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в значении искусства. 66, § 1. Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за любые ошибки или устаревшие объявления
Consultar todos
Este veículo te interessa?
Não espere, entre em contacto com a empresa VIK-POL para mais informações agora!
Neste vendedor
Anúncios similares